Slovom Božím nám slúžil Daniel Dräxler

| 01. 05. 2011 |

«Späť

br. Daniel DräxlerPoslednú aprílovú sobotu v našom zbore na Cablkovej ulici slúžil Slovom Božím brat Daniel Dräxler. Je síce členom nášho zhromaždenia, no veľa času trávi na misiách ADRA Slovensko doma i v zahraničí. A tak sme boli radi, že mohol kázať po dlhšom čase opäť na „domácej pôde" medzi nami. A v akej veci k nám prehováral?

Aký bol Ježiš vo svojej dobe? Ako ho ľudia vnímali?
Pre zákonníkov a farizejov predstavoval hrozbu, bol pre nich problémom, pretože otvorene kritizoval ich chovanie a ich nespočetné frašky. Pre svojich najbližších učeníkov a priateľov bol zase niekedy záhadou. Nechápali niektorá veci, ktoré hovoril, iné pre nich boli príliš nejednoznačné.

Ako berieme Pána Ježiša my dnes?
Je aj pre nás, v dnešnej dobe problémom prijať jeho učenie? Prijímame ho ako Spasiteľa na kríži, ktorý umiera za naše hriechy, aby sme mohli získať večný život. Chceme ho ako záchrancu, dokonca chceme, aby stál po Pravici Božej. Na druhej strane je pre nás príliš vážnym vzorom. Problémom je pre nás jeho radikálny postoj ku mnohým veciam, ktoré nám vyhovujú. Je pre nás ťažké nastaviť druhé líce, ak nás niekto udrie. Nevieme sa všetkého vzdať a nasledovať ho. Niekedy by sme ho radi videli len ako spasiteľa na Kríži, no jeho učenie by sme radšej prehliadali. Ako má byť ale cirkev živá, ak je Kristus mŕtvy? Čo máme teda činiť, aby cirkev bola živá? Čo nám hovorí Sám Ježiš?
Mat. 28, 19.20: (19) A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha (20) učiac ich zachovávať čokoľvek som vám prikázal. A hľa ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen.

Žijeme dnes v rýchlej dobe. Všetko musí byť hneď. Knihy sú tlačené v skrátenej podobe, zúžené len na tie najpodstatnejšie myšlienky. Výnimkou nie sú ani tie náboženské, dokonca ani Biblia. Len to podstatné. Ale čo je to podstatné? Čo máme podľa Ježišových slov z 28. kapitoly Matúšovho evanjelia učiť? S týmto problémom sa stretli už učeníci krátko po jeho odchode na nebesia, keď sa na prvom konvente dohadovali o zásadách.
SK. 15, 7 - 11: (7) A po mnohom dohadovaní povstal Peter a povedal im: Mužovia bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. (8) A Boh, ktorý zná srdce, im dal svedectvo, dajúc im Svätého Ducha ako i nám (9) a neurobil nijakého rozdielu medzi nami a medzi nimi, očistiac vierou ich srdcia. (10) A tak teraz čo pokúšame Boha, chcúc vložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši otcovia ani my sme nevládali uniesť? (11) Ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni.
Peter označuje stáročné židovské zvyky za jarmo, ktoré si prebrali kresťania zo židov. Nie všetko však treba posúvať i kresťanom z pohanov. Čo je teda podstatou, ukrytou pod vrstvami príkazov a zákazov, ktoré si vtedajší židia postavili nad zákon? V 13. kapitole listu Korintským píše apoštol Pavol o láske, o tom aká je, aká by mala byť. Láska je podstatou viery i nádeje, bez nej by nemali význam. Nie všetky prejavy kresťanského života sú láska.

Prečítajme si príbeh o rímskom stotníkovi, ktorý nájdeme u Matúša v 8. kapitole, verše 5 až 13. Vidíme, že keď prejaví stotník svoju vieru, v udivení je sám Ježiš, napriek tomu, že väčšinou On udivoval iných. Vyzdvihuje vieru rímskeho stotníka, jedného z najrýdzejších vzorov pohanstva tej doby. Pohana, ktorý nezasvätil svoj život od narodenia Bohu, lež pohanským božstvám. Prečo ho potom podobne, ako bohatého mládenca (LK. 18, 18 - 30) nevyzval, aby sa vzdal majetku a nasledoval ho? Veď mládenec žil oveľa príkladnejším životom. Ježišove hodnoty sú vždy opačné ako tie svetské. Svet hovorí, že podstatné je to, čo vidieť navonok, to ako sa prejavujeme. No Ježiš ukazuje, že podstatný je už stav mysle, to čo cítime vo vnútri, už to je podstatné. Stotník veril v Ježišovu moc uzdravovať. Mal nádej, že uzdraví jeho sluhu. Ale prečo prišiel? Veď sluha bol v rímskom dome podradnejší než nábytok. Stotník musel mať svojho služobníka naozaj veľmi rád. Na začiatku príbehu musela byť láska. Láska, o ktorej hovorí Pavol v liste Korintským.

Len kresťanstvo založené na živom Ježišovi Kristovi a láske môže rásť. Môže prinášať ovocie. Vznikajú z neho nové a nezvyčajné vzťahy a skúsenosti.

Daniel Dräxler je riaditeľom humanitárnej organizácie - občianskeho združenia ADRA na Slovensku. ADRA vykonáva humanitárne a pomocné projekty na Slovensku i v zahraničí. Medzi posledné z nich patria zahraničné misie na Haiti, v Mongolsku, Pakistane či Moldavsku a domáce projekty v Handlovej, Kežmarku a okrese Snina.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk